Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 „Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka”

Model Rozwoju Zawodowego Osób Wykluczonych Społecznie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa

Europejski Fundusz Społeczny to pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.

Termin realizacji:

2 stycznia 2006r. – 30 kwietnia 2007r.

Cel projektu:

Celem projektu jest wdrożenie modelu, polegającego na kojarzeniu kompetencji zawodowych danego beneficjenta ostatecznego z wcześniej pozyskanym miejscem pracy. Projekt przyczynia się do promocji dostępu grup szczególnego ryzyka do rynku pracy, a jednocześnie do wzmocnienia efektywności funkcjonowania instytucji rynku pracy.

Działania w ramach projektu:

Projekt polega na wdrożeniu modelu szybkiej ścieżki aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych pozostających nieprzerwanie w rejestracji powyżej 24 miesięcy, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Model tej jest oparty o identyfikację predyspozycji i kompetencji zawodowych beneficjentów ostatecznych, pozyskanie pracodawców, którzy stworzą dla tej grupy miejsca pracy oraz odpowiednie kojarzenie osób bezrobotnych z ofertą pracy. Projekt zakłada uruchomienie na okres 12 miesięcy prac interwencyjnych dla 70 beneficjentów ostatecznych.

Beneficjenci ostateczni projektu:

Beneficjentami ostatecznymi projektu jest 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym bezrobotnych prze okres powyżej 24 miesięcy, nieprzerwanie od ostatniej rejestracji, Beneficjentami ostatecznymi będą osoby z wykształceniem od podstawowego do wyższego z terenu miasta Łodzi, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1 w Łodzi. Po przejściu warsztatu diagnozy zawodowej 70 osób zostanie skierowanych na prace interwencyjne.

Instytucja Wdrażająca:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania EFS

ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa

Koordynator projektu:

Aleksandra Sikorska, tel. (0-42) 632-80-84, e-mail: a.sikorska@boie.pl

Umiejętności

Opublikowano w dniu

Styczeń 11, 2018