KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Umowa nr 2020-1-PL01-KA202-081664

W dniach 21-22 września 2021 r. odbyło się pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Partnerskie w Łodzi.
W programie spotkania, m.in.:

 • prezentacja doświadczeń partnerów w zakresie realizacji szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • omówienie głównych założeń szkolenia pilotażowego w Rijece: cel i zakres merytoryczny szkolenia, grupy docelowe, terminy realizacji;
 • wizyta w Łódzkiej Szkole Filmowej: zwiedzanie studia nagrań telewizyjnych oraz studia dźwiękowego; spotkanie
  z realizatorem dźwięku;
 • zwiedzanie sceny i zaplecza technicznego w Scena ArtKombinat w Monopolis;
 • ustalenie terminu i agendy kolejnego spotkania partnerskiego w Turynie;
 • ustalenie kolejnych działań w projekcie: upowszechnianie projektu, ewaluacja spotkania, podział zadań przed spotkaniem w Turynie.

On 21-22 September 2021, the first International Partnership Meeting was held in Łódź.
In the programme
of the meeting, among others:

 • presentation of the partners’ experience in the implementation of training to improve professional skills;
 • discussion of the main objectives of the pilot training in Rijeka:
 • the purpose and content of the training, target groups, timing of implementation;
 • visit to the Łódź Film School: tour of the TV recording studio and sound studio; meeting with the sound engineer;
 • tour of the stage and technical facilities at Scena ArtKombinat in Monopolis;
 • setting the date and agenda for the next partnership meeting in Turin;
 • setting the next activities in the project: dissemination of the project, evaluation of the meeting, division of tasks before the meeting in Turin.