Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.4 „Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

„Pakiet standardów usług dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa

Europejski Fundusz Społeczny to pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.

Termin realizacji:
12 października 2005 r. – 11 października 2006r.

Cel projektu:
Celem projektu jest doskonalenie umiejętności pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Działania w ramach projektu:
W ramach projektu chcemy przeprowadzić szkolenia z zakresu podnoszenia umiejętności, organizowania i odpowiedniego kojarzenia ofert pracy oraz świadczenia usług pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych. W ramach projektu zostaną opracowane materiały informacyjne i metodyczne z opisami standardów usług oraz uwarunkowań aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych bezrobotnych na otwartym rynku. Produktem projektu będzie opracowany raport ze standardami usług oraz metodami i formami działań przy organizowaniu i kojarzeniu ofert pracy w tym tzw. Giełdy Pracy.

Beneficjenci ostateczni projektu:
Odbiorcami działań w ramach projektu są pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia z działów pośrednictwa pracy i szkoleń dla osób bezrobotnych niepełnosprawnych.

Szkolenia
Po przeprowadzeniu wstępnej analizy potrzeb szkoleniowych pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia ustalono następujące terminy szkoleń dla dwóch pierwszych grup:

  • 15 – 18 grudnia 2005r.
  • 18 – 21 lutego 2006r.
  • 22 – 25 lutego 2006r.
  • 24 – 27 kwietnia 2006r.

Szkolenie odbywa się w grupach 20 osobowych

Promocja

 

Instytucja Wdrażająca:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
tel/fax (22) 816 22 62 e-mail: efs@pfron.org.pl

Koordynator projektu: Igor Mertyn, tel. (0-42) 632-80-84, e-mail: i.mertyn@boie.pl

Umiejętności

Opublikowano w dniu

Styczeń 11, 2018