Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”

„Modelowy system wsparcia pracowników upadających zakładów pracy – POMOST” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa

Projekt realizowany jest w partnerstwie z:

  • Powiatowym Urzędem Pracy nr 1 w Łodzi, ul. Milionowa 91,
  • Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, ul. Łąkowa 4,
  • NSZZ „Solidarność” w Łodzi, ul. Kamińskiego 18,
  • Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń w Łodzi, ul. Próchnika 5,

Cel projektu:
Celem projektu jest zmiana kwalifikacji zawodowych pracowników przemysłów i sektorów podlegających restrukturyzacji, a także innych osób zagrożonych utratą zatrudnienia w wyniku procesów restrukturyzacyjnych w celu umożliwienia tym osobom wykonywania nowych zawodów.

Beneficjenci projektu:
Projekt adresowany jest do osób zamieszkujących Łódź, które są pracownikami zakładów pracy podlegających procesom restrukturyzacji oraz osób zatrudnionych u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji.
Przy wyborze Beneficjentów ostatecznych kierujemy się zarówno potrzebami szkoleniowymi tych osób, jak i zapotrzebowaniem pracodawców na odpowiednie kwalifikacje siły roboczej oraz polityką równych szans.

Co oferuje projekt?
Początkowo uczestnicy skorzystają z usług doradczych w zakresie wyboru nowego zawodu, przygotowania indywidualnych planów działań oraz wyboru najbardziej adekwatnego do ich potrzeb szkolenia. Osoby te skorzystają ze szkoleń związanych z usługami, zarządzaniem, komputerami, marketingiem, branżą mechaniczno – techniczną oraz finansami. Beneficjenci ostateczni mają również możliwość skorzystania z informacji zawodowej i pośrednictwa pracy.

Promocja

Rekrutacja uczestników:
Do zadań Powiatowego Urzędu Pracy należy wskazywanie przedsiębiorstw przeznaczonych do likwidacji, do których następnie wysyłane są informacje dotyczące naszego projektu. Zakłady pracy otrzymają ofertę przeszkolenia pracowników mającą na celu dopasowanie kwalifikacji pracowników do potrzeb rynku pracy.
Projekt przewiduje utworzenie trzech punktów konsultacyjnych: jeden na terenie Biura Obsługi Inicjatyw Europejskich, drugi na terenie NSZZ Solidarność, a trzeci w Powiatowym Urzędzie Pracy nr 1. Ponadto z każdej instytucji partnerskiej zostaną wytypowani konsultanci zajmujący się rozprzestrzenianiem informacji o projekcie w przedsiębiorstwach przeznaczonych do likwidacji lub które podlegają procesom restrukturyzacji, które uprzednio zostały wskazane przez Powiatowy Urząd Pracy. Odpowiednio do punktów konsultacyjnych zakłady pracy dostarczą listy osób chcących wziąć udział w szkoleniach. Następnie osoby te skorzystają z doradztwa psychologicznego, które ma na celu wskazanie najbardziej adekwatnej pomocy dla beneficjentów ostatecznych. Wywiad i bilans kompetencji posłużą by zgodnie z posiadanymi przez beneficjenta potrzebami i kwalifikacjami określić, czy istnieje potrzeba szkolenia przekwalifikującego, czy bezpośredniego skierowania na pośrednictwo pracy.

Terminy szkoleń:
Realizacja szkoleń odbywa się w terminie od sierpnia 2005r. do czerwca 2006r.
Przewidziano realizację 7 edycji szkoleń po 70 godzin każde.

Koordynator Projektu: Aleksandra Sikorska
a.sikorska@boie.pl tel. (0-42) 632-80-84, 639-69-95

Umiejętności

Opublikowano w dniu

Styczeń 11, 2018