Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.1 „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynków pracy”
Schemat b) „Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

Europejski Fundusz Społeczny
Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków dla przedsiębiorczości wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
Głównym celem programu jest budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy.

Projekt: „Model Programów Szkoleniowych dla Publicznych Służb Zatrudnienia”

Celem projektu jest doskonalenie kadr Publicznych Służb Zatrudnienia poprzez wypracowanie modelu programów szkoleniowych zwiększających kompetencje zawodowe dla pracowników działów doradztwa zawodowego, szkoleń, pośrednictwa pracy i projektów EFS. W ramach projektu prowadzone są wstępne badania potrzeb szkoleniowych oraz pilotaże szkoleniowe z superwizją. Poprzez pilotaże weryfikowane są przyjęte założenia i na tej podstawie opracowywany jest raport z modelem ścieżki kształcenia na zasadzie LLL (life long learning) dla wspomnianej grupy. Raport zawiera zalecane moduły szkoleniowe oraz formy i techniki ich prowadzenia. W ramach projektu powstaje również internetowa platforma służąca doradztwu, wymianie doświadczeń oraz najlepszych praktyk z wykorzystaniem projektów finasowanych z Programów Wspólnotowych w Unii Europejskiej (Leonardo da Vinci, Socrates-Grundtvig).

Działania w projekcie realizowane są w trzech fazach:

  • Pierwsza faza składa się z badań potrzeb szkoleniowych w wybranych Urzędach Pracy, rekrutacji pracowników wysyłanych na pilotaże, sporządzenia raportu oczekiwań oraz analizy kompetencji zawodowych do zadań wykonywanych przy pracy z osobami bezrobotnymi.
  • Druga faza to realizacja pilotażowych szkoleń.
  • Trzecia faza to opracowanie Portalu i Raportu z Modelem Programów Szkoleniowych.

Działania te służą dostosowaniu oferty usługowej instytucji rynku pracy (w tym w szczególności Powiatowych Urzędów Pracy) do rosnących potrzeb w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Szkolenia
Po przeprowadzeniu wstępnej analizy potrzeb szkoleniowych pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia ustalono następujące terminy szkoleń dla dwóch pierwszych grup:

  • 15 – 18 grudnia 2005r. – szkolenie pilotażowe
  • 18 – 21 lutego 2006r.
  • 22 – 25 lutego 2006r.
  • 19 – 22 kwietnia 2006r.
  • 06 – 09 czerwca 2006r.
  • 06 – 09 czerwca 2006r.
  • 08 – 11 sierpnia 2006r.

Szkolenie odbywa się w grupach 10 osobowych.

Promocja

Projekt realizowany jest w terminie od 01.08.2005 r. do 30.04.2007 r.

Koordynator projektu: Igor Mertyn
i.mertyn@boie.pl (0-42) 632-80-84 lub 639-95-69

Umiejętności

Opublikowano w dniu

Styczeń 11, 2018