Drugie międzynarodowe warsztaty, w ramach projektu ORALPHA, Erasmus+ 2017-1-ES01-KA204-038450, odbyły się w Łodzi w dniach 1-5 lipca 2019 roku. Zajęcia miały miejsce w Centrum Dialogu Marka Edelmana.
W spotkaniu uczestniczyli praktycy nauczania języków obcych oraz przedstawiciele wszystkich instytucji partnerskich:

 • PROBENS (Hiszpania)
 • ACEFIR (Hiszpania)
 • Universitat Autònoma de Barcelona (Hiszpania)
 • Tempo Libero (Włochy)
 • NAVICULA. M (Polska)
 • Werkstatt – Berufskolleg Unna (Niemcy).

Głównym celem warsztatów była wymiana doświadczeń i metodologii w zakresie nauczania języków obcych cudzoziemców, imigrantów, w tym analfabetów i osób o niskim poziomie wykształcenia, osób wykluczonych społecznie i kulturowo. Metoda World Cafe sprzyjała wymianie opinii, pomysłów i dyskusji. Każda instytucja partnerska zaprezentowała własne przykłady dobrych praktyk stosowanych w codziennej pracy z cudzoziemcami.
Najwyżej ocenione przykłady dobrych praktyk zostały nagrodzone!

 

The second international workshop within the ORALPHA project, Erasmus+ 2017-1-ES01-KA204-038450, took place in Łódź on 1-5 July 2019. Classes were held at the Marek Edelman Dialogue Centre. NAVICULA.M was a host organisation.
The meeting was attended by language teaching practitioners and representatives of all partner institutions:

 • PROBENS (Hiszpania)
 • ACEFIR (Hiszpania)
 • Universitat Autònoma de Barcelona (Hiszpania)
 • Tempo Libero (Włochy)
 • NAVICULA.M (Polska)
 • Werkstatt – Berufskolleg Unna (Niemcy).

The main objective of the workshop was to exchange experiences and methodologies in the field of language teaching to foreigners, immigrants, including illiterate people or people with low level of education, people socially and culturally excluded. The World Cafe method was conducive to the exchange of opinions, ideas and discussions. Each partner institution presented its own best practices used in everyday work with foreigners.

The top-rated best practices have been awarded!