A-AENFE – Ocena pracy szkoleniowców zajmujących się edukacją dorosłych w kształceniu nieformalnym.

W projekcie „Ocena pracy szkoleniowców zajmujących się edukacją dorosłych w kształceniu nieformalnym A-AENFE” uczestniczyło sześć krajów.

Projekt zmierzał do kreacji nowej metody oceny trenerów, nowego sposobu rozwiązywania problemów związanych z oceną pracy szkoleniowców poprzez kreowanie nowych metod i narzędzi. Wynikiem współpracy partnerów jest portfolio, które zawiera potwierdzone kompetencje trenera, jego doświadczenie zawodowe, obejmujące różne obszary, zgodnie z dziedzinami nauki, w które zaangażowana jest dana instytucja.

Głównym celem projektu było determinowanie jak najbardziej efektywnego użycia portfolio jako metody:

 • Oceniania kompetencji trenera w nauczaniu różnych przedmiotów
 • Monitorowania procesu nauczania
 • Zwiększania motywacji trenera do poszerzania własnej wiedzy

Cele projektu:

 • zaangażowanie nauczanych w proces oceny pracy szkoleniowców
 • podniesienie kompetencji trenerów zaangażowanych w edukację dorosłych w kształceniu nieformalnym
 • wymiana informacji i dobrej praktyki z zakresu edukacji dorosłych
 • włączenie innych europejskich doświadczeń i metod w proces nauczania
 • dyskusja, analiza i ewaluacja informacji i wiedzy z zakresu edukacji dorosłych

Strona internetowa: http://www.aaenfe.org


Szanowni Państwo!

Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich Sp. z o.o. przystępuje do realizacji projektu „Aktywni gospodarczo w obszarze ekonomii społecznej”współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do kogo projekt jest adresowany?

Projekt jest skierowany do 100 osób zamieszkujących obszar województwa Łódzkiego, które planują założyć i prowadzić działalność w sektorze ekonomii społecznej. Jest on adresowany do grupy 50 osób bezrobotnych oraz 50 osób nieaktywnych zawodowo.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej oraz samozatrudnienie osób biorących udział w projekcie. Ważne jest zdobycie przez uczestników teoretycznych umiejętności z zakresu prawnych, organizacyjnych, finansowych aspektów działania organizacji sektora ES, jak także nabycie praktycznych umiejętności w zakresie funkcjonowania tego sektora. Celem jest również podniesienie kompetencji społecznych, komunikacyjnych i osobistych u uczestników projektu.

Co projekt oferuje?

Projekt oferuje szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, podczas którego zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

 • Kwestie prawne i organizacyjne zakładania i prowadzenia podmiotów sektora ekonomii społecznej;
 • Księgowość w organizacjach pozarządowych;
 • Zarządzanie (w tym finansowe) w organizacji;
 • Unijne żródła pozyskiwania środków finansowych w różnych obszarach działalności podmiotów sektora ES oraz zajęcia praktyczne z przygotowania projektów aplikacyjnych;
 • PR w działalności organizacji;
 • Obsługa „trudnego” klienta;
 • Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja;
 • Asertywność i techniki asertywne.

Szkolenie będzie miało charakter wyjazdowy i będzie organizowane w województwie Łódzkim, w ośrodku wypoczynkowo-konferencyjnym. Uczestnicy wezmą udział w czterech spotkaniach w okresie dwóch miesięcy, podczas których zostaną omówione poszczególne moduły.

Udział w czterech częściach szkolenia, a tym samym w czterech wyjazdach, jest bezpłatny. Organizator pokrywa wszelkie koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem oraz wyżywieniem uczestników.

Realizacja projektu

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.04.2009 do 28.02.2010.

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu odbędzie się w kwietniu 2009 r. Formularze rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej firmy oraz w biurze projektu.
Biuro projektu mieści się w naszej siedzibie, przy ulicy Piotrkowskiej 99 w Łodzi, III piętro, i jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Deklaracja uczestnika projektu > >
Dane PEFS > >
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych > >


Szanowni Państwo!

Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich Sp. z o.o. rozpoczyna realizacji projektu „Bądź niezależna i aktywna zawodowo” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do kogo projekt jest adresowany?

Projekt jest skierowany do grupy 60 bezrobotnych kobiet posiadających wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe, zamieszkałych na terenie powiatów zgierskiego, tomaszowskiego oraz miasta Łodzi, zarejestrowanych we właściwych Powiatowych Urzędach Pracy. Projekt jest adresowany przede wszystkim do kobiet próbujących powrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, a także kobiet wchodzących w wiek „+45”.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wsparcie i aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet poprzez kształcenie oraz również umożliwienie kontaktu z potencjalnymi pracodawcami. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez realizację poszczególnych celów szczegółowych – podniesienie aktywności zawodowej i społecznej, dokwalifikowanie do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, przekwalifikowanie pod potrzeby rynku oraz zwiększenie motywacji kobiet w kierunku poszukiwania pracy.

Co projekt oferuje?

W ramach uczestnictwa w projekcie uczestniczki wezmą udział w indywidualnym poradnictwie zawodowym, na którym nauczą się redagować dokumenty aplikacyjne, przygotują się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą oraz poznają podstawowe zasady poruszania się po rynku pracy i poszukiwania ofert zatrudnienia. Uczestniczki projektu wezmą także udział w grupowym poradnictwie psychologicznym, zawierającym warsztaty z zakresu zmiany mentalnej, komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem i sytuacjami konfliktowymi.
Ponadto odbędą się spotkania z potencjalnymi pracodawcami i prezentacja ofert pracy w ramach tzw. „Giełdy Pracy”.
Kluczowe znaczenie dla aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet biorących udział w projekcie będzie miał udział w jednym z następujących szkoleń:

 • „Obsługa kas fiskalnych”
 • „Mała księgowość”
 • „Profesjonalna asystentka – zarządzanie sekretariatem, obsługa komputera i podstawy j. angielskiego „
 • „Obsługa komputera od podstaw”

Realizacja projektu

Projekt realizowany będzie w terminie od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku.

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja uczestniczek projektu rozpoczęła się w styczniu 2009 roku i potrwa 4 miesiące. Zainteresowane Panie, spełniające kryteria potrzebne do udziału w projekcie (tj. posiadające wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy w Zgierzu, Tomaszowie Mazowieckim oraz Łodzi) zapraszamy do punktu rekrutacyjnego w siedzibie naszego Biura, przy ulicy Piotrkowskiej 99 w Łodzi, III piętro, który jest czynnyod poniedziałku do piąśtku w godzinach 8.00-16.00.

Deklaracja uczestnika projektu > >

Umiejętności

Opublikowano w dniu

styczeń 11, 2018