Leonardo da Vinci, typ działania MobVETPRO

„Rozwój kwalifikacji zawodowych pracowników publicznych służb zatrudnienia – wymiana doświadczeń

Projekt skierowany jest do pracowników powiatowych urzędów pracy z terenu województwa łódzkiego, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, tj.: doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, kadry zarządzającej instytucjami rynku pracy.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników publicznych służb zatrudnienia, a także wymiana doświadczeń z zakresu:

  • planowania szkoleń dla osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie,
  • metod edukacji osób dorosłych,
  • metod i technik doradztwa zawodowego,
  • funkcjonowania Centrów Aktywizacji Zawodowej i działań tam realizowanych, mających na celu reintegrację zawodową
  • i społeczną osób długotrwale bezrobotnych,
  • opracowywania programów staży pod kątem oczekiwań rynku pracy i we współpracy z pracodawcami,
  • analizy porównawczej funkcjonowania niemieckiego i polskiego rynku pracy,
  • wykorzystywania funduszy EFS w realizacji szkoleń dla osób długotrwale bezrobotnych,
  • promowania równości między mężczyznami i kobietami, a także wspierania walki z wszelkimi formami dyskryminacji ze względu na płeć, przynależność rasową, etniczną, religię, wyznanie, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną.

Projekt obejmować będzie 5 wyjazdów zagranicznych do Berlina, które realizowane będą we współpracy z instytucją partnerską TIBP GmbH. W każdej wizycie udział weźmie 16 osób z grupy docelowej. Przed wyjazdami będą organizowane przygotowania pedagogiczno-kulturowo-językowe (3 dni) oraz dodatkowo jeden dzień na miejscu, w Berlinie.

Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat za udział w wyjazdach i przygotowaniu pedagogiczno-kulturowo-językowym. Środki finansowe pokrywają koszty przygotowania, przejazdu Łódź-Berlin-Łódź, wyżywienia, zakwaterowania, materiałów szkoleniowych, tłumaczenia oraz podróży lokalnych w Niemczech.

Terminy wyjazdów: 19.11-26.11.2011, 24.03-31.03.2012, 16.06-23.06.2012, 08.09-15.09.2012, 02.03-09.03.2013

Osoby spełniające kryteria udziału w projekcie, zainteresowane wyjazdami do Berlina celem wymiany doświadczeń, prosimy o kontakt:

Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź, III piętro (czynne w godzinach od 8:00 do 16:00)
tel./fax 42 639 95 69, 42 632 80 84; e-mail: office@boie.pl

Poniżej zamieszczamy formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić (wypełnia instytucja, w której osoba zainteresowana udział pracuje)

Program przygotowania pedagogiczno-kulturowo-językowego na miejscu

Program wizyty w Berlinie w ramach wymiany doświadczeń

Formularz zgłoszeniowy

Zdjęcia z realizacji projektu

Prezentacje podsumowujące realizację projektu

Umiejętności

Opublikowano w dniu

styczeń 11, 2018