Projekt Implementacja idei Flexicurity w praktyce zawodowej pośredników pracy

„Implementacja idei Flexicurity w praktyce zawodowej pośredników pracy” (“Implementation of the idea of Flexicurity in the professional practice of employment agents and career consellours”)

Cele projektu:

Głównym celem projektu było opracowanie europejskiego standardu usług pośrednictwa pracy z wykorzystaniem idei flexicurity dla pośredników pracy i doradców zawodowych sektora prywatnego oraz publicznego. Celami szczegółowymi projektu są: opracowanie informatora na temat świadczenia usług pośrednictwa pracy z wykorzystaniem idei flexicurity, przeprowadzenie szkoleń pilotażowych dla pośredników pracy i doradców zawodowych z rozwijania kompetencji zawodowych związanych z wdrażaniem idei flexicuirty, opracowanie europejskiego konspektu szkoleniowego z zakresu wykorzystywania idei flexicurity.

 

Działania:

 • rekrutacja uczestników (tj. pośredników pracy i doradców zawodowych);
 • powołanie ekspertów ds. prawa pracy;
 • analiza danych zastanych;
 • przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z uczestnikami;
 • sporządzenie raportu z badań;
 • opracowanie swojej propozycji programu szkolenia pilotażowego;
 • wspólne opracowanie jednolitego programu szkolenia pilotażowego;
 • przeprowadzenie przez każdego partnera szkolenia pilotażowego;
 • zebranie sporządzonych przez pośredników i doradców opracowań;
 • przygotowanie materiałów do newsletterów i rozpowszechnianie newsletterów;
 • dostarczenie materiałów do podręcznika i opracowanie podręcznika;
 • przetłumaczenie podręcznika na swoje języki narodowe.

Rezultaty:

Rezultatem projektu jest opracowanie i rozpowszechnienie podręcznika zawierającego pakiet informacji nt. regulacji prawnych i sposobów wdrażania flexicurity, informacje, jakie musi przekazywać pośrednik lub doradca pracodawcom i pracobiorcom, program szkolenia. Program będzie zawierał ilość godzin, metody prowadzenia zajęć, ćwiczenia praktyczne, wzory materiałów szkoleniowych, podręcznik pracy.

Instytucje partnerskie:

W projekcie uczestniczyli doradcy zawodowi i pośrednicy pracy. Uczestnicy projektu brali udział w spotkaniach zagranicznych, służących wymianie doświadczeń z zakresu stosowania flexicurity w pracy zawodowej oraz w szkoleniu pilotażowym dla doradców zawodowych i pośredników dotyczącym implementacji idei flexicurity.
Udział w projekcie dał możliwość poznania, jak w innych krajach europejskich wdrażana jest ta idea oraz wymiany doświadczeń z zakresu pracy zawodowej z pośrednikami pracy i doradcami zawodowymi z Niemiec, Węgier i Francji.

Spotkania projektowe:

 • 26-29 listopada 2011, Łódź – spotkanie otwierające projekt
 • 28-31 marca 2012, Marburg, Niemcy
 • styczeń 2013
 • czerwiec 2012, Pécs, Węgry
 • czerwiec 2013, Hommes et Savoirs,Francja
Umiejętności

Opublikowano w dniu

styczeń 11, 2018