Di-ski 50+ Rozwój kompetencji cyfrowych osób bezrobotnych po 50 roku życia

  

Projekt „Rozwój kompetencji cyfrowych osób bezrobotnych po 50 roku życia” był projektem partnerskim (akronim projektu „Di-ski 50+”), realizowanym w ramach programu Erasmus+ 2016 KA2, Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych.

Projekt realizowany był w okresie od 01/10/2016 do 31/05/2018.

Głównymi celami tego projektu były:

 • wymiana doświadczeń dotycząca skutecznych sposobów przełamywania barier cyfrowych
  i podnoszenia kompetencji osób bezrobotnych 50+,
 • opracowanie schematu szkolenia z zakresu przezwyciężania lęku cyfrowego i wykorzystywania nowoczesnych technologii w życiu codziennym oraz podczas poszukiwania zatrudnienia
  i aplikowania o pracę.

Wszystkie zakładane cele zostały osiągnięte.

Podczas realizacji projektu, w czasie wszystkich spotkań międzynarodowych, a także podczas stałej współpracy w trakcie realizacji poszczególnych zadań projektu, partnerzy zaangażowani w realizację tego projektu wymieniali się:

 • swoimi doświadczeniami na temat prowadzenia szkoleń i kursów dla osób bezrobotnych, w wieku 50+ i seniorów, osób wykluczonych cyfrowo czy społecznie;
 • współpracy z trenerami i edukatorami;
 • procesu uczenia i motywowania osób dorosłych i seniorów;
 • doświadczeniami z zakresu realizacji projektów partnerskich finansowanych z funduszy unijnych.

 

Osiągnięto także cel, którym było opracowanie schematu szkolenia z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób bezrobotnych w wieku 50+.

 

Organizacje uczestniczące w projekcie to:

 1. NAVICULAM Sp. z o.o. (dawniej Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich Sp. z o. o.) – spółka działa od 2001 roku; specjalizuje się w kształceniu osób dorosłych. NAVICULAM posiada bogate doświadczenie w realizacji szkoleń, warsztatów oraz projektów o tematyce społecznej, których celem są: rozwój kompetencji zawodowych pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz instytucji pomocy społecznej; aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych; podnoszenie kompetencji społecznych i zawodowych osób defaworyzowanych; reintegracja tych osób
  z rynkiem pracy oraz ich inkluzja społeczna; szkolenia zawodowe. NAVICULAM działa na terenie całego kraju, a także bierze aktywny udział w projektach partnerskich o wymiarze europejskim.
 2. AKLUB – Centrum edukacji i poradnictwa jest edukacyjną organizacją non-profit; założona w 1997 w Republice Czeskiej, w mieście Krnov; realizuje usługi szkoleniowe: profesjonalistów i ekspertów (nauczycieli, doradców zawodowych, trenerów aktywizacji społecznej, psychologów); grup defaworyzowanych (osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społ., osoby 50+ i in.); organizacja AKLUB ponadto bierze udział w krajowych i ponadnarodowych projektach dot. idei uczenia się przez całe życie, rozwijaniu metod edukacyjnych, coaching, e-learningu, programach integracyjnych i innych.
 3. Nevelők Háza Egyesület, NHE (angielska nazwa: Educators’ Centre Association, ECA) – jedna
  z najważniejszych organizacji pozarządowych na Węgrzech, założona w 1993 roku, która działa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; obsługuje liczne projekty i instytucje publiczne
  w mieście Pecz, we współpracy z samorządem lokalnym; ECA prowadzi działania szkoleniowe oraz programy edukacyjne; stowarzyszenie świadczy usługi dla organizacji pozarządowych w Centrum Informacji Obywatelskiej; obsługuje Regionalne Centrum Rodziny i Równości Szans Regionu Baranya, Centrum Wolontariatu Regionu Baranya.
 4. The Elephant on Learning in Diversity – holenderska agencja doradztwa, ekspert w dziedzinie strategii i innowacji w kształceniu dorosłych i zmian społ.; organizuje warsztaty i prezentacje na temat innowacji, kształcenia ustawicznego, opracowywania projektów i społeczeństwa opartego na wiedzy; organizuje również seminaria szkoleniowe i wsparcie on-line; doradza organizacjom w Holandii w dziedzinie polityki strategicznej i innowacji oraz w zakresie zarządzania projektami
  i korzystania z europejskiego wymiaru kształcenia ustawicznego.

Działania zrealizowane w projekcie:

 • zbadanie sytuacji na rynku pracy osób 50+, poziomu ich kompetencji cyfrowych, dostępu do nowoczesnych technologii (desk research);
 • rekrutacja uczestników działań;
 • zbadanie przyczyn niekorzystania/korzystania w małym stopniu z nowoczesnych technologii przez osoby 50+ oraz analiza wpływu wykluczenia cyfrowego na ich sytuację na rynku pracy;
 • opracowanie modelu i przeprowadzenie szkolenia pilotażowego dla przedstawicieli grupy docelowej;
 • organizacja konferencji kończącej projekt i upowszechniającej rezultaty projektu;
 • działania upowszechniające (stworzenie i prowadzenie fanpagu, przygotowanie newsletterów etc.).

 

Rezultaty projektu:

 1. Wymiana doświadczeń między partnerami pochodzącymi z różnych krajów.
 2. Zbadanie sytuacji osób 50+ na rynku pracy, poziomu kompetencji cyfrowych tych osób, poziomu dostępu do nowoczesnych technologii, zidentyfikowanie istniejących w krajach partnerskich programów wspierających rozwój kompetencji cyfrowych.
 3. Zbadanie przyczyn niekorzystania/korzystania w małym stopniu z nowoczesnych technologii przez przedstawicieli grupy docelowej, analiza wpływu wykluczenia cyfrowego na ich sytuację na rynku pracy.
 4. Opracowanie modelu szkolenia pilotażowego podnoszącego poziom kompetencji cyfrowych osób bezrobotnych 50+.
 5. Przeprowadzenie szkoleń pilotażowych dla przedstawicieli grupy docelowej.
 6. Podniesienie kompetencji cyfrowych osób bezrobotnych 50+, biorących udział w szkoleniu pilotażowym – nabycie kompetencji w stopniu umożliwiającym wykorzystywanie technologii cyfrowych w życiu codziennym.

 

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

maj 31, 2018