Self understanding and profession of Personal Assistants and Inclusion by access to Personal Assistants for People with Disabilities – EU Disability Strategy 2010-2020

Projekt partnerski Leonardo da Vinci „Self understanding and profession of Personal Assistants and Inclusion by access to Personal Assistants for People with Disabilities – EU Disability Strategy 2010-2020” („Samoświadomość i zawód osobistych asystentów oraz integracja społeczna poprzez dostęp osób niepełnosprawnych do osobistych asystentów – Strategia UE w sprawie niepełnosprawności 2010-2020”

Strategia UE w sprawie niepełnosprawności 2010-2020 przewiduje, że osoby niepełnosprawne powinny mieć dostęp do usług wsparcia wspólnotowego, w tym do pomocy osobistych asystentów niezbędnej do życia i integracji społecznej. Prawo to jest postrzegane i realizowanie różnie przez państwa członkowskie UE. Rola i zawód osobistego asystenta nie są jasne dla wielu instytucji publicznych, urzędów pracy i tradycyjnych ośrodków szkoleniowych. Projekt ma na celu promowanie zawodu osobistych asystentów, zidentyfikowanie sytuacji zatrudnienia i zapotrzebowania na kwalifikacje asystentów w Europie. Partnerzy projektu z różnych krajów UE będą się starali znaleźć strategie i narzędzia wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, aby mogli oni ubiegać się o osobistą asystenturę. Partnerzy przeprowadzą analizę danych zastanych, określą najlepsze praktyki, standardy i zasady, przeprowadzą wywiady kwestionariuszowe. Będą starali się nakreślić wytyczne i zebrać podstawowe informacje dla władz i instytucji odnośnie osobistej asystentury osób niepełnosprawnych. Chcemy, aby rezultatem projektu było szybsze i sprawniejsze wejście w życie Konwencji ONZ i startegii UE, oferujących większej liczbie osób bezrobotnych dostęp do profesji osobistego asystenta, a tym samym osobom niepełnosprawnym szansę równego udziału w życiu społecznym i zawodowym, a przede wszystkim samodzielnym, a nie w placówce stworzonej dla osób z niepełnosprawnościami.

Partnerami projektu są następujące instytucje:

  • – Verein zur sozialen und beruflichen Integration e.V., Niemcy – koordynator projeku
  • – REINTEGRA, Czechy
  • – Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich Sp. z .o.o., Polska
  • – INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS PARA LAACCIÓN SOCIAL, Hiszpania
  • – The Elephant Learning in Diversity BV, Holandia
  • – Social Enterprise Europe Ltd, Wielka Brytania
  • – Association Iniciatyvų tinklas, Litwa
  • – Bundesinitiative Daheim statt Heim e.V., Niemcy
Umiejętności

Opublikowano w dniu

styczeń 11, 2018