Competence Development in Health Precaution for disadvantaged target groups and teachers/trainers in adult education and qualification

Projekt transferu innowacji Leonardo da Vinci „Competence Development in Health Precaution for disadvantaged target groups and teachers/trainers in adult education and qualification”, akronim: H-CoDe (polski tytuł: „Rozwój kompetencji w zakresie ochrony zdrowia dla grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz nauczycieli / trenerów w dziedzinie kształcenia osób dorosłych”)

Projekt jest kontynuacją realizowanego w latach 2009-2011 Projektu Wielostronnego Grundtviga „Employability and Health Precation for older long-term unemployed” (50 Fit).

Analiza potrzeb wykonana w ramach projektu 50-Fit wykazuje, że wiele osób starszych długotrwale bezrobotnych osób cierpi na różnego rodzaju schorzenia lub obciążenia zdrowotne stanowiące zagrożenia dla zdrowia itp. Ponadto taka sytuacja oddziałuje negatywnie na ich zdolność i motywację do uczenia się przez całe życie, a tym samym na ich szanse na zatrudnienie.

O ile projekt 50-Fit dotyczył osób starszych długotrwale bezrobotnych, H-CoDe zostanie rozszerzony na inne generacje i grupy docelowe dotknięte zjawiskiem bezrobocia. Ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna odgrywa fundamentalną rolę jako wstępny warunek podjęcia zatrudnienia.

Niezwykle istotne jest również, aby podnieść kompetencje trenerów pracujących z grupami docelowymi i włączyć profilaktykę zdrowotną w proces uczenia się przez całe życie.

Brakuje materiałów dydaktycznych dotyczących ochrony zdrowia dla grup w niekorzystnej sytuacji oraz na temat tego, jak nauczać osoby długotrwale bezrobotne w zakresie ich warunków zdrowotnych.

Trenerzy nie mają wystarczających materiałów w zakresie specjalnych potrzeb grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Należy zatem opracować materiały dydaktyczne, programy nauczania, metody nauczania grup w niekorzystnej sytuacji i grup ryzyka, aby usprawnić zachowania prozdrowotne jako warunek konieczny do motywowania do kształcenia ustawicznego.

Celami projektu są:

  • Przeniesienie dotychczasowych doświadczeń na inne grupy docelowe (długotrwale bezrobotni: młodzi, wykształceni, w wieku średnim, migranci i inni) oraz inne kraje (np. Turcja, która nie brała udziału w projekcie 50-fit);
  • Przeniesienie dotychczasowych doświadczeń na kwestię szkolenia trenerów (i opracowanie programów szkolenia trenerów).

Główni partnerzy projektowi:

  • Arbeit und Bildung e.V, Niemcy – aplikant
  • INIBIA EEIG, Institute for International education and labour market projects, Niemcy – koordynator zarządzający
  • Asociación para el Estudio y Promoción del Bienestar Social, Hiszpania
  • Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich Sp. z o.o., Polska
  • MKV Uluslararasi Danismanlik Egitim ve Ticaret Ltd.Sti., Turcja
  • Bulgarian Development Agency, Bułgaria
  • Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza, Słowenia
Umiejętności

Opublikowano w dniu

styczeń 11, 2018