Socrates Grundtvig 2

SIA – Social Inclusion in Action – Włączenie społeczne w akcji

Celem projektu „Włączenie społeczne w akcji: jest zmiana nastawienia i osiągnięcie włączenia społecznego i spójności społecznej poprzez uczenie się i rozwój metod w celu motywowania zarówno dwóch stron: instytucji, organizacji oraz mniejszości społecznych.

Grupa docelowa projektu odnosi się do dwóch rodzajów beneficjentów:

 • Mniejszości etniczne
 • Osoby niepełnosprawne
 • Osoby społecznie marginalizowane
 • Członkowie organizacji partnerskich
 • Członkowie społeczności lokalnej
 • Pracownicy

Działania w ramach projektu:
Pracownicy oraz słuchacze spotykają się dwa razy do roku w różnych krajach, biorąc udział w wizytach studyjnych, ucząc się nawzajem z doświadczeń oraz ucząc się „procesu pracy” jako metody praktykowanej przez partnerów z Wielkiej Brytanii i Słowacji. „Proces pracy” jest innowacyjnym i skrzyżowanym podejściem w celu ułatwienia zmiany jednostki i ogółu. Proces pracy dostarcza praktycznej ramy, poprzez które każda jednostka i grupa może współdziałać oraz ukazywać punkt widzenia wszystkich w celu osiągnięcia „głębokiej demokracji”, etap gdzie wszystkie strony grupy lub społeczeństwa są doceniane i akceptowane takie, jakie są. Poprzez ułatwienie gromadzenia grup i jednostek, które często są w konflikcie lub izolacji, prowadzi się do zwiększenia świadomości każdej ze stron oraz pozwala współdziałać z większym zrozumieniem. Projekt będzie oceniać, czy i jak metoda procesu pracy jest w praktycznym użyciu działań partnerów.

Projekt realizowany będzie przez 24 miesiące od 1 sierpnia 2005 do 31 lipca 2007.

Koordynator projektu: The Folk Culture Organisation (Folkekulturforbundet) Norwegia

Koordynator projektu ze strony BOIE: 
Igor Mertyn

Partnerzy:

 • Litwa – Lithuanian Ethnic Minorities Association (Lietuvos Etnini. Maźum. Asociacija)
 • Norwegia – Arendal Municipality (Arendal kommune)
 • Polska – The European Initiatives Office (Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich)
 • Polska – Caritas of Katowice Archdiocese- Center for Disabled „Divine Mercy”(Caritas Archidiecezji Katowickiej, Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” )
 • Słowacja – ANNWIN – Centre for Support and Development of Human Potential (ANNWIN – Centrum na podporu a rozvoj »udského potenciálu)
 • Słowenia – Society VEDE» »entjur (Drustvo VEDE» »entjur)
 • Słowenia – Folk High School of Ajdovąčina (Ljudska univerza Ajdovscina)
 • Wielka Brytania – European Multicultural Foundation (EMF)

Działanie 1.1 „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy”
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

Termin realizacji:

styczeń 2007 – październik 2007

Cel projektu:

Celem projektu było wzmocnienie efektywności funkcjonowania instytucji rynku pracy, a także opracowanie, wspólnie z przedstawicielami Publicznych Służb Zatrudnienia, metod i narzędzi wspierających mobilność zawodową osób bezrobotnych oraz wzmacniających efektywność funkcjonowania instytucji rynku pracy.

Działania w ramach projektu:

W ramach projektu zorganizowaliśmy 6 edycji szkoleń, połączonych z konsultacjami, na temat: „MOBILNOŚĆ A WYKONYWANIE ZAŁOŻEŃ USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY – możliwości oraz propozycje zmian”
Podczas szkolenia przeprowadzona została analiza badawcza, dotycząca mobilności oraz możliwości wykorzystania instrumentów wspierających mobilność, a także opracowane zostały szczegółowe wytyczne w zakresie wykorzystywania instrumentów rynku pracy, wspierających mobilność zatrudnienia.
Szkolenia odbyły się w następujących miastach:

 • Swarzędz
 • Wrocław
 • Kraków
 • Gdańsk
 • Słok / k. Bełchatowa
 • Iwonicz Zdrój / Podkarpacie

Beneficjenci ostateczni projektu:

Beneficjenci ostateczni to pracownicy publicznych służb zatrudnienia, przede wszystkim kierownicy lub pracownicy działów aktywnych form rynku pracy lub działów pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
W szkoleniach wzięły udział łącznie 84 osoby, z 49 Powiatowych Urzędów Pracy z całego kraju.

Materiały szkoleniowe:

Prezentacja: Mobilność a wykonywanie założeń Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy – możliwości oraz propozycje zmian >>

Proponujemy następujące rozwiązania:

 • Wprowadzenie dodatkowego instrumentu rynku pracy pod nazwą „Mobilność” dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne przez minimum 3 miesiące
 • Instrument ten byłby oparty o trzy działania podlegające finansowaniu:
  1. Refundacją kosztów przeprowadzki do 250% wysokości zasiłku dla bezrobotnych / zwrot za koszty transportu dobytku na podstawie faktur lub rachunku,
  2. Refundacja do 6 miesięcy kosztów wynajmu mieszkania do wysokości 150% zasiłku dla bezrobotnych, na podstawie umowy cywilnej zarejestrowanej w Urzędzie Skarbowym, faktur lub rachunku.

Socrates Grundtvig 1

Guidance And Counselling IFurther Education – GACIFE

Cel projektu:

 • poprawa jakości doradztwa w dalszej edukacji i edukacji dorosłych poprzez opracowanie programu europejskiego szkolenia.
 • wzrost świadomości o potrzebach doradców
 • poprawa możliwości doradztwa i poradnictwa zawodowego.
 • połączenie standardów europejskiego poradnictwa i doradztwa zawodowego poprzez stworzenie wspólnego szkolenia
 • poszerzenie wiedzy na temat procesu doradztwa oraz współczesnych podejść i metodologii
 • analiza w jaki sposób podnieść motywację do uczenia osób dorosłych oraz podwyższyć jakość doradztwa
 • rozwój umiejętności doradczych pracowników instytucji edukacji dorosłych
 • wzmocnienie świadomości międzykulturowej w procesie doradztwa

Grupa docelowa

 • osoby pracujące w obszarze doradztwa w edukacji dorosłych oraz które rozpoczną pracę doradcy, np. pracownicy centrów informacji edukacji dorosłych, pracownicy/ pedagodzy instytucji kształcenia dorosłych i dalszej edukacji. Oferta kursu przygotowana w ramach projektu jest kierowana do osób z nowych krajów członkowskich
 • nauczyciele

Działania w ramach projektu:

 • przygotowanie modułowego programu szkoleniaw ramach Grundtvig 3 „Guidance and Counselling in further education; role, task, possibilities and European dimension”
 • analiza porównawcza systemów doradztwa w krajach partnerskich na poziomie narodowym
 • opis zawodu doradcy

Projekt realizowany: od 01.10.2005 – 30.09.2007

Instytucja koordynująca:
Volkshochschule im Landkreis Cham e.v. – Niemcy

Partnerzy

 • Universität Regensburg, Institut für Pädagogik – Niemcy
 • Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich – Polska
 • Akadémia Vzdelávania – Słowacja
 • Swedish Telepedagogic Knowledge Centre AB – Szwecja
 • North London ITeC – Wielka Brytania

Socrates Grundtvig 2

„Fighting for education – (single) parents’ and childrens needs” – „Działania na rzecz edukacji – potrzeby rodziców i dzieci”

Celem projektu „Działania na rzecz edukacji – potrzeby rodziców i dzieci” jest umożliwienie docelowym grupom przedstawienia ich potrzeb i życzeń oraz próba rozwiązania ich problemów. Na koniec grupy docelowe oraz osoby, których dotyczy problem analfabetyzmu zaprezentują (przy pomocy doświadczonych pracowników) zestawienie działań, jakie należy podjąć, by każdy w Europie miał równe szanse.

Grupa docelowa odnosi się do następujących beneficjentów:

 • Słabo wykształceni rodzice (samotnie wychowujący dzieci)
 • Młodzi dorośli (w wieku 15-25 lat) zagrożeni marginalizacją społeczną
 • Kobiety

Działania w ramach projektu:
Celami projekt będą: poprawa jakości i dostępności mobilności w edukacji dorosłych i zwiększanie jej zakresu, poprawa jakości i zwiększanie zakresu współpracy w edukacji dorosłych, pomoc ludziom z defaworyzowanych grup społecznych i zagrożonych wykluczeniem.
Nacisk kładziony będzie na wspólne kształcenie i popieranie osób z grup docelowych oraz działania, występy, podejmowanie decyzji i inne formy wyrażania sytuacji przez osoby z rodzin o niskim stopniu wykształcenia. Na zakończenie decydenci, politycy, osoby związane z edukacją i inni powinni umieć rozpoznać potrzeby i żądania grup docelowych. Zalecenia dotyczące przyszłych działań zostaną przekazane ekspertom.
Zakładamy aktywny udział dorosłych słuchaczy we wszystkich fazach projektu (planowanie, realizacja i ewaluacja), ułatwianie udziału w projekcie osobom niepełnosprawnym lub innym osobom mającym specjalne potrzeby, promowanie udziału grup słuchaczy lub organizacji/instytucji, które są defaworyzowane ze względów społeczno-ekonomicznych, geograficznych lub innych zapewnianie równego dostępu do projektu kobietom i mężczyznom.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 października 2007 do 31 lipca 2009.

Koordynator projektu: INIBIA – Instytut f¸r internationale Bildungs- und Arbeitsmarktprojekt

Koordynator Projektu ze strony BOIE: Igor Mertyn

Partnerzy:

 • Francja – Association Dromoise Chantiers Animation et vie Lokale
 • Hiszpania – Asociacion para El Estudo y promocion del Bienestar Social
 • Hiszpania – Mancomunidad de Servicios Sociales del Sureste
 • Niemcy – Praxis g GmbH
 • Polska – Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich

Terminy spotkań:

 • Grudzień 2007 – La Codosera/ Hiszpania
 • Kwiecień 2008 – Marburg/ Niemcy
 • Wrzesień 2008 – Zakopane/ Polska
 • Luty 2009 – Barcelona Hiszpania
 • Lipiec 2009 – Romans/ Francja lub Torre Pacheco/ Hiszpania

Produkty projektu:

Galeria Zakopane>>
Galeria Marburg>>

Umiejętności

Opublikowano w dniu

Styczeń 11, 2018