System kształcenia dualnego w praktyce zakładów pracy w Niemczech

Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Numer i nazwa Działania: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Okres realizacji projektu: 02.09.2019 – 01.02.2021

Koordynator projektu: NAVICULA.M Sp. z o.o.
Instytucja partnerska: Bildungsverband e.V (Niemcy)

Celem projektu mobilności ponadnarodowej jest podniesienie kompetencji zawodowych niezbędnych do utrzymania pracy lub podjęcia zatrudnienia na stanowisku instruktora praktycznej nauki zawodu w zakładzie pracy, dla 50 osób, w tym 10 instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz 40 kandydatów na instruktorów,
tzn. osób, które są zainteresowane prowadzeniem zajęć zawodowych dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu u pracodawców, ale brak im przygotowania pedagogicznego.

Partnerem projektu jest niemiecka organizacja Bildungsverband e.V, z siedzibą w Marburgu. 50 uczestników projektu wyjedzie na mobilność ponadnarodową do Niemiec, w 5 grupach 10-osobowych. Tam, w ciągu 5 dni
roboczych poznają zasady systemu kształcenia dualnego w Niemczech, zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe.

Kryteria rekrutacyjne dot. uczestników projektu:

  • umowa o pracę w zakładzie, który ma siedzibę lub zarejestrowany oddział na terenie woj.łódzkiego,
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego, w przypadku instruktorów praktycznej nauki zawodu, 
  • oświadczenie o spełnianiu kryteriów rozporządzenia MEN dot. kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu,
  • oświadczenie o wykonywaniu pracy instruktora praktycznej nauki zawodu potwierdzone przez zakład pracy,
  • oświadczenie o wykonywaniu zadań związanych z opieką nad stażystami lub młodocianymi pracownikami, przy równoczesnym braku kursu pedagogicznego, potwierdzone przez zakład pracy,
  • oświadczenie o chęci i możliwości bycia instruktorem praktycznej nauki zawodu potwierdzone przez pracodawcę,
  • wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i dostarczenie w ustalonym terminie.

 

 

 

 

 

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

Sierpień 21, 2019