creICTivity

                      

Erasmus + KA227 Partnerstwo na rzecz kreatywności. Współpraca na rzecz innowacji w zakresie dobrych praktyk.

Nazwa projektu: creICTivity
Numer projektu: 2020-1-SI01-KA227-ADU-093635
Czas realizacji: 24 miesiące, data rozpoczęcia: 01. 03. 2021
Koordynator projektu: Društvo za izobraževanje in socialni razvoj / Słovenia

Instytucje partnerskie w projekcie:

Projekt creICTivity ma na celu wzmocnienie kompetencji edukatorów osób dorosłych i całego sektora, do wykorzystywania kreatywności w procesie kształcenia, w celu zwiększenia efektywności uczenia się ICT, a w konsekwencji – wzmocnienia praktycznej kreatywności uczących się, znajdujących się w trudnej sytuacji i posiadających niskie umiejętności w zakresie ICT.

Aby zająć się tą kwestią, przyjrzymy się bliżej koncepcji kreatywności i jej zastosowaniu w edukacji dorosłych. Zbadamy także potrzeby osób dorosłych o niskich umiejętnościach ICT. Pomoże nam to stworzyć podejście i metodologię łączącą kreatywność z potrzebami osób dorosłych o niskich umiejętnościach ICT, w zakresie szkolenia z technologii informacyjno-komunikacyjnych

 

Erasmus + KA227 Partnership for creativity. Cooperation for innovation of good practices.

Project acronym: creICTivity
Code: 2020-1-SI01-KA227-ADU-093635
Duration: 24 months, start date: 1. 3. 2021
Coordinator: Društvo za izobraževanje in socialni razvoj, Slovenia

Project partners:

Project goals:

  • creICTivity aims to strengthen the ability of adult educators and the sector to use creativity in the learning process to increase effectiveness of ICT learning and, consequently, (practical) creativity of the learners – vulnerable adults with low ICT skills. To address this issue we will closely examine the concept of creativity and its applications in (adult) education. We will also explore the needs of low ICT-skilled adults. This will help us create an approach and methodology blending creativity with the needs of low-ICT adults regarding ICT.

make a mark as Good practice examples

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

kwiecień 20, 2021